PT MUGI

B140


Capacity Platform Size
6 kg x 0.2 g / 12 lb x 0.0005 lb
15 kg x 0.5 g / 30 lb x 0.001 lb
30 kg x 1.0 g / 60 lb x 0.002 lb
292 mm x 333 mm x 109 mm
11.5" W x 13.1" L x 4/3" H